පාඨමාලා

නිපුණතා ප්‍රගුණ කිරීම සහ වර්ධනය

රට තුළට පැමිණෙන සංචාරකයින්ට උසස් තත්ත්වයේ සංචාරක අත්දැකීම් ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප ගොඩනගා ගැනීම සඳහා සංචාරක කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින පුද්ගලයින්ට සහාය වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක  සන්ධානය කැපවී සිටී. ඔබේ රුචිකත්වයන්ට සහ  කුසලතාවන්ට ගැලපෙන ඉගෙනුම් අවස්ථා සොයා ගැනීමට ඔබට සහාය වීම සදහා අප විවිධ පාඨමාලා පිළිබඳ තොරතුරු සපයනු ලැබේ. 

Alliance MembershipJoin Today

Join the Alliance and access a host of opportunities to grow your business

Become a Member
  Sri Lankan Tourism Alliance
  #lovasrilanka
Web & Digital Partner Antyra Solutions
Branding Partner Audicity
Concept Design & Development by Antyra Solutions